Değerli Bilim İnsanları ve Katılımcılar,

Eski çağlardan itibaren önemli bir yerleşim yeri olan Artvin’in jeopolitik konumu, Karadeniz dağ silsilesinin uzandığı bir bölgeyi kapsamaktadır.  Eşsiz dağlar, canlı bir habitat ve büyük ormanlık arazileri kapsayan coğrafya, Kafkaslardan Anadolu’ya geçiş güzergâhında bulunduğundan stratejik bir öneme sahiptir. Tarihsel olarak pek çok kavmin yerleşip göç ettiği, kendine has kültürel bir dokusu olan Artvin köklü ve zengin uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. 

VII. yüzyılda Hz. Osman döneminde Anadolu fetihlerine katılan sahâbî  Habîb b. Mesleme’nin (ö. 42/662) kumandanlığında İslam topraklarına katılan Artvin vilayeti, sonraki dönemlerde farklı din ve milletlerin hâkimiyetine de girmiştir. Abbasî, Selçuklu ve Osmanlı Devleti himayesinde bulunduğu dönemlerde bölgenin İslamlaşması hız kazanmıştır.  Bu süreçlerde Artvin’in manevi kimliğinin oluşmasında etkili olan Müslüman şahsiyetlerin tespit edilerek yerel ve küresel ölçekte tanınması önem arz etmektedir. Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin bulunduğu bölgeye karşı hissettiği manevî sorumluluk gereğince, Artvin’e manevî rehberlik eden ve bölgenin İslamlaşmasında siyâsî, askerî ve sosyal hizmetleri bulunan ilim ve irfan sahibi ecdâdı anmak ve tanıtmak amacıyla “Artvin ve Çevresinin Manevi Rehberleri” başlıklı ulusal bir sempozyum düzenlenmesi planlanmaktadır.

Sempozyumun temel hedefi, tarihî ve millî bilinci canlı tutmak, bu toprakların yetiştirdiği manevi rehberlerin medeniyete olan katkısını belirlemek ve keşfedilmeyi bekleyen mekânları veya hafızalardan silinmeye başlayan ilim adamlarının ve tarihî şahsiyetlerin yaşam öykülerini, medeniyete katkılarını ve ilmî eserlerini bilim dünyasına tanıtmak üzere bu konuda çalışma yürüten bilim insanlarını bir araya getirmektir.

15-16 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan sempozyuma gönderilen tüm bildiri metinleri (özet ve tam metin) kör hakemlik sistemine dayalı bilimsel değerlendirmeye tabi tutularak yayım için gerekli şartları sağlayan bildiriler, Sempozyum Bildiri Özet ve Uluslararası yayınevinden çıkacak olan Tam Metin Kitaplarında (ISBN ve ISSN'li) veya yazarın isteğine göre fakültemizce Dergipark sistemi üzerinde yayımlanan Akademik-Us dergisinde yayınlanacaktır.

*Sempozyumumuzda bildiriler yüzyüze veya çevrimiçi (uzaktan) olarak sunulabilecektir. 

*Sempoyumumuza katılım ücretsiz olup ulaşım ve konaklama giderleri katılımcılara aittir.

*Detaylı bilgi için: https://acmrs.artvin.edu.tr/

*e-posta: [email protected]

*Telefon 507 719 62 15 / 534 620 70 20

Sempozyum konu başlıkları:

1- Bölgenin Osmanlılarca fethi sonrası (1540) İslam inanç ve kültürüyle şekillenme süreci;

a- Bölgenin fethi ve yöneticilerin din tebliği

b- Müslüman halkın iskanı (yönetici, asker ve sivil halk)

c- Dini mimari unsurlarla davet (cami, medrese, vakıf, külliye, kütüphane)

d- Artvin ve havalisinin Erzurum beylerbeyliğine bağlı olduğu dönemde; Erzurum ve bölgeye yakın diğer yerleşim birimlerindeki medrese, tekke, vakıf gibi dini mahiyetteki müesseselerle irtibatlı yönetici, kadı, müftü, müderris, mutasavvıf ve müelliflerin bölgedeki dini faaliyetleri

e-  Artvin ve civarının Çıldır beylerbeyliğine bağlı olduğu dönemde; Ahıska ve bölgeye yakın diğer yerleşim birimlerindeki medrese, tekke, vakıf gibi dini mahiyetteki müesseselerle bağlantılı yönetici, kadı, müftü, müderris, mutasavvıf ve müelliflerin bölgedeki dini faaliyetleri

f- Artvin ve civarının Trabzon beylerbeyliğine bağlı olduğu dönemde; Trabzon, Rize ve bölgeye yakın diğer yerleşim birimlerindeki medrese, tekke, vakıf gibi dini mahiyetteki müesseselerle bağlantılı yönetici, kadı, müftü, müderris, mutasavvıf ve müelliflerin bölgedeki dini faaliyetleri

g- Artvin ve havalisinin İslam inanç ve kültürüyle şekillenmesi sonrasında; yöre halklarının İslami değerlerin öğrenilmesi, öğretilmesi, yaşanması ve yaşatılması hususunda ortaya koydukları faaliyetler

2- Cumhuriyet dönemi bölgede dini yaşantı, dini eğitimde Diyanet’in rolü; müftü, vaiz ve imamlarla halkın dini eğitim ve ibadet ihtiyaçlarının karşılanması, nesillerin yetiştirilmesi faaliyetleri ve etkili şahsiyetler

3- Cumhuriyet dönemi Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı birimlerince gerçekleştirilen dini eğitim; İmam Hatip okulları, din dersleri, kurslar, toplantı, seminer ve sempozyumlar vb.

4- Cumhuriyet döneminde yenilenen ve yeni inşa edilen ibadet mekanları (Camiler, Medreseler= Kur’an Kursları) ve bu mekanlar aracılığıyla yapılan İslami eğitim

5- Cumhuriyet dönemi resmi, gayri resmi (vakıf, dernek, tasavvufi hareketler vb.) bölgede dini eğitim faaliyeti gösteren diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan faaliyetler ve etkin şahsiyetleri

6- Artvin havalisinin İslamlaşmasında bölge halklarının yaklaşımı, İslami faaliyetlerde bulunan resmi, gayri resmi kurum ve kuruluşlara, etkili olan şahsiyetlere genel bakışları

 

Haberler

Haber Kaydı Bulunamadı